Bra att veta om föreningen

Adresser
Samtliga fastigheter i föreningen har adress Gråhundsvägen med nummer 88-234.
Husen fördelar sig på 11 stycken radhuslängor.
Se Föreningsinformation/Kartor

Avgifter
För år 2021: 12 400 kr/fastighet och år fördelat på fyra delbetalningar à 3100 kr med förfallodatum 28/29 februari, 31 maj, 31 augusti och 30 november
Se övrig information om föreningsavgiften under rubrik Ekonomi i föreningen

Brandsäkerhet
Information om brandsäkerhet i ett radhus, vilka säkerhetsåtgärder man kan vidta eller produkter som är bra att ha i sitt hem finner du på hemsidorna för Stockholms Brandförsvar och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Se även info om brandfarligt material i garagen under rubrik Garage

Bredband
Varje hushåll upphandlar själv med bredbandsleverantör.
Upphandling med Com Hem om uppgradering av vårt nät för Bredband, Tv och telefoni (Triple Play-tjänster) är nu klar och uppgradering är gjord.

Byggår och Byggkonstruktion
Det finns 3 st planlösningar i föreningen.
Vill du se hur dessa ser ut hittar du dem under Planritningar.
Hustyp 1 är 2 plansradhus med 137 m2 boarea och en tomtarea på ca 158 kvm.
Hustyp 2 är 2 plans atriumhus med 195 m2 boarea och 44 m2 biarea med en tomtarea på ca 287 kvm.
Hustyp 3 är 1 plans atriumhus med 137 m2 boyta och tomtarea på ca 287 kvm.
Byggnadsår 1969

Grundkonstruktion Platta på mark
Grundläggning Betong
Grundmur Betong
Bjälklag Hustyp 1 Betong
Bjälklag Hustyp 2 och 3 Lättbetong
Stomme Hustyp 1 Betong, trä
Stomme Hustyp 2 och 3 Lättbetong, trä
Fasad Träpanel, puts och eternit
Yttertak Papp
Ventilation Självdrag
Taxeringskod 228 Småhusenhet
Servitut Last, Avtalsservitut: Tunnel

Ekonomi i föreningen
Samtliga fastigheter enligt adresser ovan är obligatoriskt anslutna till Gråhundens Samfällighetsförening.
Samfällighetens uppgift är att förvalta gemensam egendom bestående av:

 1. Anläggningar och ledningar för vatten och avlopp, elektricitet, radio, bredband och television (Kabel TV nät)
 2. Garage och parkeringsplatser med tillfarter
 3. Gångvägar och andra förbindelser
 4. Lekplatser
 5. Grönområden
 6. Ytterbelysning
 7. Sopanläggning

Kostnad för förvaltning och drift av dessa anläggningar tas ut i form av medlemsavgifter som utgår med lika belopp för samtliga fastigheter.
Vatten och avloppskostnad ingår även i detta belopp.
Ekonomi och budget läggs ej ut publikt under året på hemsidan utan redovisas i nästkommande årsredovisning. Årsredovisningarna finns under Verksamhetsberättelser.

El
Ellevio är nätägare i området.
Varje hushåll har sin egen mätare, denna sitter i ”El-garaget” i den garagelänga som din fastighet ”tillhör”.
Varje hushåll upphandlar med egen elleverantör.
I garagen finns elbelysning samt uttag för motorvärmare. Elen i garagen går på samfällighetens gemensamma el-mätare för ytterbelysningen. Det är inte tillåtet att ladda elfordon i garagen. Elnätet är för närvarande inte dimensionerat för detta.
Fastigheterna uppvärms med direktverkande el Se även Uppvärmning
Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

Entreprenad
I dagsläget anlitar vi en entreprenör för klippning av våra gräsmattor under sommaren och vår snöröjning och sandning under vintern.

Färg på fasaderna
Norra Sköndals fastighetsägarförening har tidigare gemensamt tagit ett beslut om att träfasaderna på husen ska vara ”Norra Sköndals bruna” (färgkod S8010-Y70R) alternativt ”Norra Sköndals röd” (färgkod S6030-Y90R). Om fasaden ska målas röd, måste hela längan komma överens om och måla om hela längan i samma kulör. Det finns också en färgkod för atriumhusens lättbetongelement som underhållsmålats vita (färgkod 1005-Y20R).
Vi hoppas att detta kan reda ut en del frågetecken och är till hjälp. Samt att planerade och gemomförda förändringar är i linje med den ursprungliga arkitekturen och gällande regler.

Om du klickar på färgkoderna ovan får du se hur färgerna ser ut. Scrolla en bit ner på sidan så du ser färgexemplet

Försäkringar
Varje hushåll tecknar sin egen hem och villaförsäkring.
Samfälligheten är ansvarig att tillse att betryggande försäkring finns för samfällighetens egendom.
Vår försäkring är en företagsförsäkring som är utformad utefter vår verksamhet.
Våra garagelängor, delar av trädgårdar och mark, våra antennanläggningar för radio och tv, dokument, ritningar, programlicenser, pengar och andra värdehandlingar innefattas av försäkringen.
Den innefattar också en ansvarsförsäkring för styrelse, valberedning och revisorer som aktivt arbetar med samfälligheten och även ett skadeskydd för samtliga boende som utför arbete t ex städning inom samfälligheten.
Vi är också försäkrade vid möten och konferenser och har även ett visst rättsskydd vid tvister.
El och vattenanläggning innefattas ej av denna försäkring.
Se våra försäkringar

Garagen
Vi har 162 st garageplatser inklusive gästparkeringarna.
Till varje hushåll hör 2 st garageplatser under tak. Dessa är avsedda främst för bilar. Möbler och annat bör ej förvaras i garagen. För brandfarligt material och vätskor finns regler och rekommendationer, se hemsidorna för Stockholms brandförsvar och MSB, men vår grundregel bör vara att vi ej förvarar brandfarligt materiel i våra garage för allas säkerhet och trevnad.
Det garage som samfälligheten förfogar över har tidigare varit uthyrt till boende men är nu återtaget av föreningen. Tanken är att tillfälliga entreprenörer skall kunna använda utrymmet för verktyg och material vid arbete hos oss.

Grannsamverkan
Under årens lopp har inte ens vårt trevliga område förskonats från inbrott. Från våren 1992 har därför i samarbete med Polisens brottsförebyggande enhet införts ”Grannsamverkan mot brott” som innebär att vi alla hjälps åt att försvåra inbrottstjuvarnas verksamhet. Ett antal blockchefer utses då inom samfälligheten och dessa har till uppgift att upprätta kontakt med fastighetsägare inom sitt block för att informera vidare.
Blockchefer med tillhörande radhuslängor finner du under Om oss/Kontakt
Vi har ett samarbete med Polisen i Farsta och har där kontaktpersoner som hjälper till vid frågor och annat.
För att minimera inbrottsrisken finns flera saker att ta hänsyn till:

 • Tala om för grannarna att du åker bort på semester eller till landet.
 • Lämna telefonnummer till någon granne så du kan bli nådd om t ex ditt larm går, om det inte är kopplat till en larmcentral..
 • Sätt på några timers så lampor tänds och släcks i huset.
 • Ställ in stöldbegärliga saker som cyklar, mopeder och trädgårdsutrustning men lämna gärna lite barnleksaker, hinkar eller annat framme så det ändå ser ut som om någon är hemma.
 • Montera en sensorstyrd utelampa vid ingångarna till huset som tänds och släcks när någon går utanför.
 • Se även vår sida Polisen informerar

Kabel TV
ComHem är leverantör av kabel TV i området. Nätet är uppgraderat till Triple Play.
Innehållet i det analoga grundutbudet finns att söka hos ComHem.
Tllgång till det digitala utbudet samt HD TV kanaler upphandlar du själv med ComHem.

Lokaler
Samfälligheten förfogar över garagelängorna men har i övrigt inga lokaler.

Norra Sköndals Förening
1971 beslöt de boende att bilda en gemensam fastighetsägarförening vars syfte var att tillvarata medlemmars intresse gentemot myndigheter och företag gällande byggnation, trafik, kommunikation, fastighetstaxering, park och miljö mm.
I föreningen ingår samfällighetsföreningarna Gråhunden, Lapphunden, Bulldoggen, Vinthunden, Kungspudeln, Terriern och även Kokoskakan och Tebrödet på andra sidan Tyresövägen.
NSF är för tillfället vilande.

Organisationsnummer
Vårt organisationsnummer är 71 79 11-1625

Parkering
Vid varje garagelängas kortsida finns ett antal parkeringsplatser både utan och under tak. För närvarande finns det 20 st.
Dessa parkeringsplatser är främst till för gäster till de boende. Skulle man upptäcka att parkeringsplatserna missbrukas som infartsparkering eller används på annat otillbörligt sätt, kontakta styrelsen@grahunden.se.

Radon
Radon är en luktfri gas som finns i byggnadsmaterial, dricksvattnet och i marken.
Värdet får i bostadshus ej överstiga 200 Bg/m3.
Info om radon och mätningar får du bäst genom att gå in på Boverkets hemsida Radonguiden. Andra länkar är information från Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten. Se deras publikation Radon vatten
Vill du göra en mätning bör den göras under vinterhalvåret och då under 2-3 månader. Mätningen görs med hjälp av dosor som finns att hyra av Boverket för 200-500 kr beroende på antalet dosor.
Om mätning gjorts i din fastighet och värdena inomhus uppgår till över 200 Bg/m3 har du rätt att söka bidrag för 50% av saneringskostnaderna med ett maxbelopp för närvarande på 15 000 kr.

Samfällighetens mark
Vi bor i ett mycket trivsamt område. Till stor del beror trivseln på allas hänsyn till varandra och aktsamhet och omvårdnad av området. Vi vill dock göra alla uppmärksamma på att:

 • Biltrafik ej får förekomma på gångvägarna
 • Gästgarageplatserna är till för gäster till de boende.
 • På Stockholms kommuns parkytor får ej läggas avfall från trädgård och dyligt.
 • Ingen privat plantering får ske på samfällighetens mark utan att
  planteringsförslag underställts styrelsen och godkänts av denna.
 • Det är hastighetsbegränsning 30 km/tim inom området och detta gäller även för mopeder och motorcyklister, tänk på att små barn inte alltid syns.

För snöröjning av gångvägar och garageplaner tecknas avtal med entreprenör. Sandlådor sätts ut och vi önskar att alla fastighetsägare på eget initiativ sandar gångvägar och garageplaner när halkan är besvärlig.

Skadedjur
Ibland får vi besök av myror, råttor och andra småkryp. På Anticimex hemsida hittar du goda råd och regler vad gäller skadedjur.
Allt om trädgård och Vi i villa har också goda råd och tips om du får skadedjur i din trädgård.
Det är av vikt för allas trevnad att söka hjälp hos Anticimex så fort som möjligt när man upptäcker att man har skadedjur i eller runt sitt hus.
Se gärna över din hemförsäkring så du är säker på att du har ett fullgott skydd som täcker även skadedjur.

Skadegörelse
Vårt radhusområde ligger nära Tyresövägen och dess busshållplatser och många passerar området till och från dessa busshållplatser. Det slängs skräp och hållplatserna blir ibland vandaliserade.
Tyvärr sker också klottring på våra fasader och bergpartierna runt om och lampor slås sönder.
Vid skadegörelse på Kommunens ägor skall anmälan göras dit. När skada sker på våra egna fasader görs en bedömning av skadans storlek och styrelsen anlitar vid större skada en saneringsfirma. Vid mindre klotter får vi hjälpas åt att ta bort med inköpta rengöringsmedel.

Sophantering
Stockholm Vatten och Avfall / Suez Recycling sköter om sophanteringen i området. Matavfallsbehållarna töms varje tisdag och hushållsavfallet varannan tisdag (udda veckor).
Närmsta sopföbränningsanläggning är Vantör vid Högdalstippen för större sopor. Se Anslagstavlan/ÅVC för öppettider
Tidningar, kartong, batterier och glas kan även slängas i behållarna vid Hemköps parkering.

Sotning
Stockholms Brandförsvars hemsida finns information om Sotning och brandskyddskontroll av eldstad

Stadgar
Se undermenyn Om oss/Stadgar

Styrelse
Se vilka som ingår under Om oss/Förtroendevalda
Styrelsens uppgifter är främst av ekonomisk natur. Dessutom behandlas vissa allmänna frågor gällande ordning, trivsel och miljö vid styrelsesammanträden och samfällighetsstämmor.

Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden och bearbetar då ekonomi, underhåll och reparationsfrågor och även skrivelser inkomna under den gångna månaden. Protokoll förs vid varje möte.
De senaste protokollen läggs ut under meny Föreningsinformation/ Protokoll.

Städning
Varje vår och höst (april och oktober), den tredje lördagen i månaden anordnas städdagar då fastighetsägarna samlas för att snygga upp vägar, planteringar och skogsdungar, rensa brunnar och takrännor mm. Containers för uppsamling av trädgårdsavfall ställs då upp inom området. Information om städdagarna och vad som skall göras går ut i via mejl och brevform till samtliga fastigheter några veckor innan aktuell städdag och finns även under Anslagstavlan/Städdagar. Vid städdagarna bjuder föreningen på kaffe och korv. Kaffepausen hanteras av medlemmarna på ett rullande schema enligt garagelängorna. Se länken ovan

För klippning av gräsytor finns motorgräsklippare, släntklippare och kanttrimmer.
För rengöring av garageväggarna finns nu också en högtryckstvätt att låna, kontakta då styrelsen.
Dessa maskiner förvaras i elgaragen och medlemmarna ansvarar själva för att de används på ett ansvarsfullt sätt.
OBS! Sopa gärna av gräsklipparna efter användning men försök inte rengöra dem under, de servas regelbundet och det finns risk att man gör mer skada än nytta.
Sedan sommaren 2019 har avtal med PEAB trätt i kraft om klippning av samfällighetens gemensamma utrymmen.
I Elgaragen finns vidare diverse verktyg som t ex skottkärra, stegar samt reservdelar till garagedörrarna. Alla armaturer för ytterbelysning är utrustade med långlivslampor av lysrörstyp. Materialförvaltaren tillhandahåller dessa vid behov.

Underhåll och reparationer
För närvarande pågår en förbättring av utomhusbelysningen i området.

Uppvärmning
Vårt område är inte uppkopplat mot fjärrvärmeverk. Uppvärmning av våra hus sker med direktverkande elvärme. En del fastigheter har kompletterats med luft/värmepump.
Här kan du läsa mer.Energimyndigheten

Valberedning
Valberedningen har till uppgift att till nästkommande årsstämma föreslå nya styrelsemedlemmar och revisorer. Valberedningen arbetar från januari fram till nästkommande årsstämma med att värva nya medlemmar men har också en kontinuerlig kontakt med den sittande styrelsen.
Är du intresserad av att sitta med i vår styrelse är du välkommen att kontakta vår valberedning. Namnen på dessa hittar du under Om oss/Förtroendevalda

Vatten
Kommunalt vatten och avlopp.
Kallt vatten ingår i föreningsavgiften. Dock belastas elförbrukningen för respektive hushåll utefter vilken anläggning du har för uppvärmning av vattnet.
I varje fastighet finns avstängningskranar för vattnet som används vid fel eller service inom fastigheten. Skulle läckor uppstå inom samfällighetens vattenledningsnät mellan fastigheterna finns avstängningsmöjligheter i några brunnar. i respektive el-garage finns upplysning om var dessa brunnar är belägna och hur vattnet stängs av. Se även Karta för vattenavstängning. Nyckel för avstängning finns i varje el-garage.
Medlemmarna uppmanas ta del av informationen för att veta hur avstängning skall ske.
Här kan du läsa mer om vårt vattennät Stockholm Vatten

Årsredogörelse
Skall innefatta kallelse till ordinarie stämma, balans och resultaträkning, revisionsberättelse, program för anläggnings och underhållsåtgärder och förslag till utgifts och inkomststat.
Stämman är alltid under april månad och senast 14 dagar före stämman skall årsredogörelsen vara medlemmarna tillhanda.