Tidigare stadgar som anläggningssamfällighet (pdf)

Nya stadgar 2009-04-20 efter ombildning av föreningen (kopia av originalet; pdf)

Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Stadgarna fastställda vid sammanträde (samfällighetsstämma) 2009-04-20.
§ 1 Firma: Föreningens firma är Gråhundens samfällighetsförening
§ 2 Samfällighet: Föreningen förvaltar Gråhundens gemensamhets-anläggning (anläggningsbeslut 1969-03-14) = Stockholm Gråhunden GA: 1.
§ 3 Grunder för förvaltning; Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med anläggningsbeslutet samt med iakttagande av bestämmelserna i lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter och dessa stadgar. Föreningen får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skall tillgodose.
§ 4 Medlem: Medlem i föreningen är ägare till fastighet som äger del i samfälligheten enl. § 2.
§ 5 Styrelse, säte, samman-sättning: För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Stockholms kommun. styrelsen skall bestå av fyra till sex ledamöter och två till tre suppleanter. Antalet ledamöter och suppleanter bestäms för varje år.
§ 6 Styrelse, val Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall halva antalet ledamöter väljas på ett år. Stämman utser ordförande bland ledamöterna. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
§ 7 Styrelse, kallelse till sammanträde: Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst sju dagar före sammanträdet. Kallelsen skall innehålla uppgift om förekommande ärenden. Suppleanter och kommittéordföranden skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som inte tjänstgör, i ledamots ställe samt kommittéordförande har rätt att närvara vid sammanträdet men har inte rösträtt.
§ 8 Styrelse beslutsförhet protokoll: Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet ledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträds av ordföranden. Utan att ha angetts i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagare i sammanträdet, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet
§ 9 Styrelse, förvaltning Styrelsen skall:

 1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
 2. utse firmatecknare,
 3. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
 4. ansvara för att protokoll: förs vid föreningsstämma,
 5. föra förteckning över delägande fastigheter och ägare
 6. årligen till ordinarie föreningsstämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
 7. upprätta och uppdatera underhålls- och förnyelseplan
 8. för stämman framlägga uppdaterad underhålls- och förnyelseplan, program för anläggnings- och underhållsåtgärder samt förslag till resultatbudget och årsavgift,
 9. tillse att betryggande försäkring finns för föreningens egendom och kassaförvalltning. Kontanta tillgångar skall placeras på betryggande sätt. Kontanta tillgångar placeras, i den mån de inte behövs för omedelbart förestående utbetalningar, på räntebärande konto och på sådant sätt att de i möjligaste mån omfattas av den svenska insättningsgarantin,

§ 10 Revision För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och en suppleant. Styrelsen skall sex veckor före ordinarie stämma lämna räkenskap och protokoll för innevarande år till revisorerna. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.
§ 11 Räkenskapsperiod: Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari-31 december.
§ 12 Underhålls- och förnyelsefond: Föreningen skall ha en underhålls- och förnyelsefond. Till fonden skall årligen avsättas medel som får användas vid underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningen. storleken av den årliga avsättningen skall bl.a. grundas på behoven enligt underhålls- och förnyelseplanen.
§ 13 Föreningsstämma: Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast under april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. i Lagen om förvaltning av samfälligheter.
§ 14 Kallelse till föreningsstämma: Kallelse till föreningsstämnia skall ske skriftligen senast 14 dagar före sammanträdet. Till kallelsen till ordinarie stämma skall fogas kopia ay förvaltningsberättelse inkl. balans- och resultaträkning, revisionsberättelse, uppdaterad underhålls- och förnyelseplan, program för anläggnings och underhållsåtgärder samt förslag till resultatbudget och årsavgift
§ 15 Motioner: Medlem kan genom motioner väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion skall för att behandlas på ordinarie stämma vara styrelsen tillhanda senast 1 februari. Motion samt styrelsens förslag till beslut med anledning av motion skall skickas ut med kallelsen till stämman.
§ 16 Dagordning vid föreningsstämma: Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande för stämman,
 2. val av sekreterare för stämman,
 3. val av två justeringsmän,
 4. fråga om stämman blivit behörigen utlyst,
 5. fastställande av dagordning,
 6. styrelsens och revisorernas berättelser,
 7. ansvarsfrihet för styrelsen,
 8. förslag till anläggnings- och underhållsåtgärder,
 9. övriga förslag från styrelsen,
 10. motioner,
 11. ersättning till styrelse, revisorer och övriga funktionärer,
 12. styrelsens förslag till resultatbudget och årsavgift,
 13. antalet styrelseledamöter och suppleanter,
 14. val av styrelseordförande, övriga ledamöter och suppleanter,
 15. val av revisorer och revisorssuppleant,
 16. fråga om val av valberedning
 17. Anmälan om tid och plats då stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
 18. övriga frågor.

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt l, 2, 3, 9, 10 och 17. § 17 Beslut vid föreningsstämma: Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Varje medlem har en röst. Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem. Om en fastighet ägs av flera personer kan en av personerna: företräda medlemskapet med stöd av fullmakt från övriga delägare.

Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgetts. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträds av ordföranden. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.
§ 18 Stämmoprotokoll: Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och skall därefter distribueras till medlemmarna.
§ 19 Ändring av stadgar m.m.: För beslut om ändring av dessa stadgar samt för beslut i fråga som inte angetts i kallelsen till årsstämman krävs kvalificerad majoritet, i det att beslutet skall biträdas av minst två tredjedelar av de närvarande

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde 2009-04-20, då tidigare s.k. LGAsamfällighet ombildats till samfällighetsförening. (Samfällighetens stadgar var daterade april 1993).

Sköndal 2009-04-25

Magnus Troedsson, Sammanträdesledare